PRACODAWCO, CHROŃ SIEBIE I SWOJĄ FIRMĘ !

+48 511 305 151

+48 501 563 430

kontakt@mobbingidyskryminacja.pl

Rozmiar tekstu a a a
 1. Szkolenia organizuje RELATIONS Maria Pawłów, ul. Zaściankowa 4d/6, 02-962 WARSZAWA wpisanej do rejestru firm pod numerem 930876732 numer NIP 897-123-11-43 i rejestru firm szkoleniowych nr 2.14/00125/2009
 2. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.mobbingidyskryminacja.pl
 3. Ceny za wykonanie usług szkoleniowych wskazane są w ofercie.
 4. Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórców – Moniki Klonowskiej i Marii Pawłów,  prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 5. Materiały powstałe podczas prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 6. Zgłoszenia można dokonać:
  • wypełniając na stronie Organizatora formularz elektroniczny wwww.mobbingidyskryminacja.pl
  • przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy e- milem
 7. Po wysyłce zamówienia,  Organizator najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z harmonogramem  i miejscem szkolenia. Na podstawie tego potwierdzenia Uczestnik dokonuje płatności za szkolenie.W przypadku szkoleń prowadzonych w formule e-learning Uczestnik dokonuje płatności na konto bezpośrednio po zgłoszeniu. Płatność stanowi podstawę do otrzymania loginu i hasła do szkolenia.
 8. Organizator ma prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
  • miejsca szkolenia
  • harmonogramu zajęć
  • terminu szkolenia
 9. Organizator ma  prawo do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli:
  • nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
  • z innych przyczyn organizacyjnych.
 10. W  przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, każdy Klient otrzymuje informację drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.
 11. Wpłacone uprzednio kwoty zwracane są na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
 12. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.W pozostałym przypadku rezygnacji ze szkolenia pobierana jest opłata równa 100 % wartości szkolenia.Również nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 13. Powiadomienie Organizatorów o rezygnacji ze szkolenia może nastąpić pocztą elektroniczną/zwykłą. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/e-maila.
 14. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 15. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, na adres Organizatora , najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia a  Organizator  rozpatrzy  reklamację  w  terminie  7  dni  od  daty  jej  otrzymania,  a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
 16. Uczestnicy  szkoleń,  podając swoje dane osobowe  wyrażają  zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z  prowadzoną  przez  Organizatora  działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez  Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach przed przystąpieniem do szkolenia i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego nieprzestrzeganie. Przyjmuje również odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane.
 18. Niniejsze warunki uczestnictwa wchodzą w życie z dniem  18 LUTEGO 2013 i mogą ulec zmianie.