Rozwiązywanie konfliktów i mediacje

Długotrwałe i nierozwiązane konstruktywnie konflikty mogą stać się przyczyną mobbingu i dyskryminacji w Organizacji.

Cele szkolenia

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych w sytuacjach zawodowych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem jako strona zaangażowana w konflikt lub jako mediator.
 • Poznanie konkretnych metod i środków możliwych do wykorzystania w ramach prewencji antymobbingowej oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Omówienie wachlarza metod rozwiązywania konfliktów, w tym konstruktywnej konfrontacji, negocjacji i mediacji i wypróbowania ich w konkretnych przypadkach w formie symulacji.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni rozpoznawać sygnały zapowiadające konflikt, radzić sobie z      istniejącymi konfliktami, trafnie dobierać metody działania, aby rozwiązać problem. Przełożeni mogą też pomagać pracownikom w rozwiązywaniu sporów jako mediator lub zdecydować o powołaniu mediatora do trudnej sytuacji konfliktowej w swoim zespole.
 • Pracownicy działów personalnych - przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ konstruktywną komunikację w organizacji, wspieranie relacji, oferować pomoc pracownikom i przełożonym w      zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Osoby te powinny być przygotowane w zakresie wiedzy i umiejętności do udzielania wsparcia w sytuacjach konfliktowych np. mediacji osobiście lub poprzez wyszukiwanie specjalistów.
 • Pracownicy firm i  instytucji, którzy potrzebują wiedzy i umiejętności, aby na swoim poziomie      rozpoznawać i konstruktywnie rozwiązywać konflikty i w ten sposób  zapobiegać utrwalaniu się destrukcyjnych procesów i relacji, np. mobbingu i dyskryminacji.

Program zajęć

1.Uwarunkowania konfliktów

 • Czynniki formalne i osobowościowe, sprzyjające powstawaniu i narastaniu sytuacji konfliktogennych.
 •  Rozpoznawanie symptomów konfliktogennych i analiza przyczyn.
 • Analiza istotnych elementów sytuacji konfliktowych – zwiększanie świadomości mechanizmów powstawania i narastania konfliktu oraz własnego w nim udziału.
 • Umiejętność generowania konstruktywnych konfliktów w określonych sytuacjach (stagnacja w zespole, spadek motywacji, narastające nieporozumienia, postawa unikania, „zamiatania pod dywan”, potrzeba zmian).
 •  Dynamika konfliktu
2.Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów:
 • Wskazania do stosowania określonej metody.
 •  Określenie preferowanych metod wykorzystywanych przez uczestników szkolenia (kwestionariusz).
 • Analiza dominujących stylów w grupie, konsekwencji określonej konfiguracji dla efektywności w konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktami.
 • Konflikty konstruktywne i destruktywne oraz ich konsekwencje dla stron zaangażowanych w konflikt i otoczenia.
3.Negocjacje i mediacje w konfliktach zawodowych:
 • Negocjacje jako metoda konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Reguły i etapy negocjacji.
 • Analiza interesów osób/ stron zaangażowanych w konflikt, poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
 • Predyspozycje, narzędzia  i umiejętności mediatora.
 • Rola i zadania mediatora w konflikcie.
 • Lider jako mediator.
 • Procedura i metody prowadzenia mediacji w sytuacjach zawodowych.

3-4 lutego 2020 r.

990,00 zł + 23% VAT ( 227,70 zł )