Przeciwdziałanie mobbingowi

Pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenie w swojej organizacji takich warunków pracy, aby zjawisko mobbingu w niej nie występowało.  (Art. 94. 3 Kodeksu Pracy). Szkolenie jest elementem prewencji antymobbingowej obowiązującej Pracodawców.

Cele szkolenia

 • Omówienie zjawiska mobbingu i jego przejawów w życiu zawodowym.
 • Pokazanie sposobów rozróżniania mobbingu od zjawisk, które mobbingiem nie są: wymagania przełożonego, spór, egzekwowanie zadań itp.
 • Poznanie symptomów zagrożenia mobbingiem w zespole i możliwych dla pracownika sposobów   przeciwdziałania.
 • Poznanie rodzajów mobbingu i jego przebiegu.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu w zespole i organizacji.

Profil uczestnika

 • Pracownicy firm i instytucji, którzy powinni znać zjawisko mobbingu i umieć sobie z nim samodzielnie radzić, gdy są jego ofiarą, wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy sami nie dają sobie rady.
 • Pracownicy, którzy są świadkami mobbingu – powinni wiedzieć, co mogą zrobić, aby powstrzymać eskalację procesu, jak nieświadomie nie przyczyniać się do pogłębiania zjawiska, jakie działania podjąć, aby rozwiązać problem. Pracownicy, którzy nieświadomie uprawiają staffing – mobbing wobec szefa lub kolegów, powinni dowiedzieć się, jakie są przyczyny i konsekwencje takich zachowań, jak powstrzymać eskalowanie zjawiska mobbingu.

Program zajęć

 1. Definicja mobbingu:
 • prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika),
 • mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sadowego, statystyki procesów.
2.   Mobbing a spór i konflikt. Co nie jest mobbingiem? 3.    Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołu i instytucji. 4.    Rodzaje mobbingu. 5.    Typy praktyk mobbingowych 6.    Model przebiegu mobbingu. 7.    Przyczyny mobbingu:
 • po stronie ofiar mobbingu,
 • po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
 • po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
 • po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych.
  Metodologia szkolenia:
 • Metody odnoszące się do modelu uczenia się dorosłych Dawida Kolba: Doświadczenie – Refleksja – Teoria – Praktyka.
 • Analiza przypadków mobbingu w polskich instytucjach: odniesienie do rozstrzygnięć prawnych.
 • Informacje dotyczące zjawiska mobbingu (teoria), podane w jasnej, łatwej do przyswojenia formie.
 • Testy wiedzy po każdej grupie zagadnień.
 • Test dotychczasowej wiedzy na początku szkolenia oraz podsumowujący przyswojoną wiedzę.
Czas trwania szkolenia: szkolenie w formule e-learning, dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Warunki uczestnictwa

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy RELATIONS Maria Pawłów a Państwa Firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem linku: Formularz zgłoszenia

Wpłata

Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 66 1090 1098 0000 0000 0900 5807 BZ WBK

Potwierdzenie

Po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo potwierdzenie na mailowy, zawierające login i hasło do szkolenia. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana, jako uczestnik szkolenia, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu

Uwaga

Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórców – Moniki Klonowskiej i Marii Pawłów, prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

Wymagania techniczne:

Łącze z internetem : minimalne: 128 kb/s, zalecane: 256 kb/s

System operacyjny:

 • Microsoft Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, 7)
 • Linux (Red Hat Enterprise 5, Open Suse 11, Ubuntu 7.11)

Przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer 6.0+,
 • Mozilla Firefox 2+,
 • Opera 9.5+,
 • Safari 3.x+,
 • Chrome 2.x+,

Włączona obsługa:

 • cookies,
 • JavaScript,
 • Adobe Flash Player,
 • Java.
 • Adobe Flash Player (10.0.x),