Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny.
 • Uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom.
 • Omówienie przebiegu i form mobbingu i dyskryminacji.
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
 • Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem a mobbingiem.
 • Wskazanie różnic pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją na wielu realnych przykładach z orzecznictwem sądowym.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni byś świadomi zjawiska mobbingu i dyskryminacji , zauważać jego symptomy wśród pracowników, umieć je przezwyciężyć oraz zapobiegać im we wczesnym stadium
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować te zjawiska w organizacji, przeciwdziałać im oraz pomagać w rozwiązywaniu konfliktów
 • Pracownicy, którzy posiadając wiedzę o mobbingu i dyskryminacji potrafią się przed nimi chronić oraz rozpoznawać co ma znamiona mobbingu i dyskryminacji a co nimi nie jest.
   

Program zajęć

1. Definicja mobbingu
 • Psychologiczne uwarunkowania mobbingu,
 • Mobbing a spór i konflikt.
2. Rodzaje mobbingu. 3. Model przebiegu mobbingu, fazy rozwoju  mobbingu i ich charakterystyka. 4. Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika). 5. Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego, przykłady orzeczeń sądowych. 6. Co nie jest mobbingiem w organizacji. 7. Przyczyny mobbingu:
 • Po stronie ofiar mobbingu,
 • Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
 • Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
 • Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
8. Przeciwdziałanie mobbingowi na trzech płaszczyznach:
 • Płaszczyzna indywidualna – praca dotycząca ofiary mobbingu,
 • Płaszczyzna społeczna – praca dotycząca relacji w zespołach, udrażniania komunikacji,
 • Płaszczyzna organizacyjna – praca dotycząca kultury organizacji.
9. Odszkodowania z tytułu mobbingu. 10. Dyskryminacja: aspekty psychologiczno – społeczne.
 • Definicja dyskryminacji,
 • Przyczyny nierównego traktowania w zatrudnieniu,
 • Rodzaje, poziomy dyskryminacji.
11. Dyskryminacja: aspekty prawne, orzeczenia sądów, odszkodowania z tytułu dyskryminacji. 12. Zarządzanie różnorodnością – środowisko antydyskryminacyjne w organizacji.

650,00 zł + 23% VAT ( 149,50 zł )