Przeciwdziałanie mobbingowi – follow up

„Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności.”
[Za Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11]

Szkolenie dedykowane jest Organizacjom, które wdrożyły politykę antymobbingową kilka lat temu i zgodnie z dobrymi praktykami zarządczymi w tym obszarze stosują prewencję antymobbingową.

Szkolenie może być realizowane na komputerach i wszystkich urządzeniach mobilnych (smartfony również).

Cele szkolenia:

  • Przypomnienie uczestnikom o konieczności przeciwdziałania zjawisku mobbingu zgodnie z ustawą  z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku.
  • Omówienie procesu mobbingu i jego przebiegu.
  • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach

Profil uczestnika:

  • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska mobbingu, zauważać jego symptomy wśród pracowników, umieć je przezwyciężyć oraz zapobiegać im we wczesnym stadium.
  • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu konfliktów oraz dawać wsparcie jego ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.
  • Pracownicy, którzy powinni wiedzieć czym jest mobbing i jak się przed nim chronić

Program szkolenia:

1. Model przebiegu mobbingu, fazy rozwoju mobbingu i ich charakterystyka
2. Przyczyny mobbingu:
• Po stronie ofiar mobbingu,
• Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
• Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
• Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
3. Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku zawodowym
4. Mobbing a kultury organizacji
5. Prawne aspekty związane z mobbingiem
6. Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego
7. Roszczenia i odszkodowania z tytułu mobbingu
8. Pomoc prawna dla ofiar mobbingu
9. Procedura antymobbingowa i jej zakres (właściwa dla danej Organizacji).