Przeciwdziałanie dyskryminacji

Pracodawco, od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Cię stosowanie polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700) czyli z tzw. ustawą antydyskryminacyjną

Cele szkolenia

 • Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji.
 • Poznanie rodzajów dyskryminacji i ich charakterystyka.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia dyskryminacji w zespole i odpowiedzialności prawnej za to zjawisko po stronie pracodawcy (zgodnie z ustawa z 1 stycznia 2011 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania antydystryminacji).
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska dyskryminacji, zauważać symptomy dyskryminacji wśród pracowników, umieć je przezwyciężać.
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez dyskryminację, dawać wsparcie jej ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały one konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.

Program zajęć

1.Zjawiska psychologiczne i społeczne, mające wpływ na proces dyskryminacji:
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Samosprawdzająca się przepowiednia
 • Etykietowanie
 • Tożsamość indywidualna, grupowa, społeczna
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia
2.Działania powiązane z dyskryminacją:
 • Tolerancja/ nietolerancja
 • Mikronierówności
 • Polecenie dyskryminacji
 • Nierównościowy język: seksistowski, etnocentryczny, rasistowski
 • Łańcuch dyskryminacji
 • Mowa nienawiści
3.Działania antydyskryminacyjne:
 • Praca nad samoświadomością, postawami
 • Świadomość stereotypów i uprzedzeń
 • Mikroafirmacje
 • Język równościowy
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Zarządzanie różnorodnością
4.Podstawy prawne antydyskryminacji:
 • Ustawa z 1 stycznia 2011 r. – najważniejsze elementy
 • Zakaz różnicowania pracowników
 • Zakaz dyskryminacji a prawo dokonywania czynności prawnych
 • Case study w oparciu o orzecznictwo sądowe
 • Wyjątki od ogólnego zakazu antydyskryminacji
 • Pomoc prawna dla ofiar dyskryminacji

Warszawa 5.03.2019 r., Gdańsk 11.04.2019 r.

590,00 zł + 23% VAT ( 135,70 zł )