Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji dla menedżerów

Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

Cele szkolenia

Cele szkolenia:
 • Zapoznanie z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji     oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny.
 • Przekazanie menedżerskich narzędzi związanych z zapobieganiem mobbingowi i dyskryminacji.
 • Poznanie wpływu kultur organizacyjnych na zjawisko mobbingu i dyskryminacji.
 • Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych w firmie oraz radzenia sobie z nimi na wczesnych etapach.
 • Poznanie roli konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespołach i pomiędzy pracownikami oraz metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Przekazanie narzędzi z zakresu szerokiej profilaktyki antymobbingowej w miejscu pracy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, co jest prawnym obowiązkiem przełożonych i pracodawców.
 • Nauka, jak kształtować dobre praktyki w zarządzaniu, wspierające normy i wartości etyczne – tworzyć organizację wolną od zjawisk mobbingu i dyskryminacji.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska dyskryminacji, zauważać symptomy dyskryminacji wśród pracowników, umieć je przezwyciężać.
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez dyskryminację, dawać wsparcie jej ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały one konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.

Program zajęć

 1. Rodzaje konfliktów i adekwatne działania menedżerskie w każdym z nich, na jak najwcześniejszym etapie. Konflikt a mobbing i dyskryminacja - krąg konfliktu Moore'a.
 2. Definicja mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego, podstawy prawne.
 3. Psychologiczne uwarunkowania mobbingu i dyskryminacji.
 4. Model przebiegu mobbingu, charakterystyczne symptomy zjawiska. Kategorie zachowań mobbingowych, odmiany mobbingu.
 5. Zmiany a podatność zespołów na niepożądane zjawiska, w tym zagrożenie mobbingiem i nierównym traktowaniem.
 6. Przyczyny mobbingu i dyskryminacji – kultura organizacyjna, osobowość stron konfliktu, metody zarządzania.
 7. Działania i postawy powiązane z nierównym traktowaniem i molestowaniem seksualnym, np. mikronierówności, język seksistowski.
 8. Cechy osobowości potencjalnych sprawców i ofiar niepożądanych zjawisk w miejscu pracy.
 9. Działania i uprawnienia przełożonych w przeciwdziałaniu nieetycznym zjawiskom w miejscu pracy: stawianie granic, dyscyplinowanie, wyciąganie konsekwencji.
 10. Analiza rzeczywistych przykładów z zakresu mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
 11. Sygnały alarmowe dla pracodawców i przełożonych.
 12. Równe traktowanie w zatrudnieniu: praca nad samoświadomością, postawami wszystkich pracowników, zwłaszcza kadry menedżerskiej.
 13. Co nie jest mobbingiem i dyskryminacją w organizacji – bezpodstawne nadużywanie pojęć.

19-20 kwietnia 2021 r.

700,00 zł + 23% VAT ( 161,00 zł )