Przeciwdziałanie dyskryminacji

Pracodawco, od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Cię stosowanie polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700) czyli z tzw. ustawą antydyskryminacyjną

Cele szkolenia

 • Uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji zgodnie z ustawą z dnia 1 stycznia 2011 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Poznanie rodzajów dyskryminacji i ich charakterystyk.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia dyskryminacji w zespole i odpowiedzialności prawnej za to zjawisko po stronie pracodawcy.
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska dyskryminacji, wychwytywać symptomy dyskryminacji wśród pracowników, umieć je przezwyciężyć.
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez dyskryminację, dawać wsparcie jej ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.

Program zajęć

1.Zjawiska psychologiczne i społeczne, mające wpływ na proces dyskryminacji:
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Samosprawdzająca się przepowiednia
 • Etykietowanie
 • Tożsamość indywidualna, grupowa, społeczna
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia
2.Działania powiązane z dyskryminacją:
 • Tolerancja/nietolerancja
 • Mikronierówności
 • Polecenie dyskryminacji
 • Nierównościowy język: seksistowski, etnocentryczny, rasistowski
 • Łańcuch dyskryminacji
 • Mowa nienawiści
3.Działania antydyskryminacyjne:
 • Praca nad samoświadomością, postawami nierównościowymi
 • Świadomość stereotypów i uprzedzeń
 • Mikroafirmacje
 • Język równościowy
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Zarządzanie różnorodnością
4.Podstawy prawne antydyskryminacji:
 • Ustawa z 1 stycznia 2011r. – najważniejsze elementy
 • Zakaz różnicowania pracowników
 • Zakaz dyskryminacji a prawo dokonywania czynności prawnych
 • Case study w oparciu o orzecznictwo sądowe
 • Wyjątki od ogólnego zakazu dyskryminacji
 • Pomoc prawna dla ofiar dyskryminacji
Metodologia szkolenia:
 • Metody odnoszące się do modelu uczenia się dorosłych Dawida Kolba: Doświadczenie – Refleksja – Teoria – Praktyka.
 • Analiza przypadków dyskryminacji w polskich instytucjach w oparciu o orzecznictwo sądowe. Uczestnicy sami analizują przypadek i odnoszą swoje refleksje do faktycznych wyroków sądu. Prezentacja CASE STUDY w unikalnej rysunkowej formie.
 • Informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji (teoria), podane w jasnej, łatwej do przyswojenia formie.
 • Testy wiedzy po każdej grupie zagadnień.
 • Test dotychczasowej wiedzy na początku szkolenia oraz podsumowujący przyswojoną wiedzę.
  Czas trwania szkolenia: szkolenie w formule e-learning, dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Warunki uczestnictwa

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy RELATIONS Maria Pawłów a Państwa Firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem linku: Formularz zgłoszenia

Wpłata

Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 66 1090 1098 0000 0000 0900 5807 BZ WBK

Potwierdzenie

Po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo potwierdzenie na mailowy, zawierające login i hasło do szkolenia. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana, jako uczestnik szkolenia, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu

Uwaga

Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórców – Moniki Klonowskiej i Marii Pawłów, prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

Wymagania techniczne:

Łącze z internetem : minimalne: 128 kb/s, zalecane: 256 kb/s

System operacyjny:

 • Microsoft Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, 7)
 • Linux (Red Hat Enterprise 5, Open Suse 11, Ubuntu 7.11)

Przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer 6.0+,
 • Mozilla Firefox 2+,
 • Opera 9.5+,
 • Safari 3.x+,
 • Chrome 2.x+,

Włączona obsługa:

 • cookies,
 • JavaScript,
 • Adobe Flash Player,
 • Java.
 • Adobe Flash Player (10.0.x),

Warszawa 2 lipca 2019 r., Gdańsk 9 lipca 2019 r.