Dla komisji antymobbingowych

Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

Komisja antymobbingowa jest powoływana w organizacji w celu tworzenia dobrych praktyk biznesowych i prewencji antymobbingowej oraz antydyskryminacyjnej.

Cele szkolenia

 • Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.
 • Poznanie rodzajów mobbingu i dyskryminacji oraz ich charakterystyki.
 • Uświadomienie mechanizmów społecznych, leżących u podstaw tych zjawisk.
 • Uświadomienie roli i zadań członków komisji antymobbingowych oraz prawnych konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole a także odpowiedzialności prawnej za te zjawiska po stronie pracodawcy zgodnie z ustawodawstwem.

Profil uczestnika

Pracownicy powołani do pracy w komisjach antymobbingowych, których zadaniem jest monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez mobbing i dyskryminację, dawać wsparcie pokrzywdzonym. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tych zjawisk.

Program zajęć

Dzień 1 - Wiedza o mobbingu i dyskryminacji dla zespołu antymobbingowego
 • Definicja mobbingu
 • Model przebiegu mobbingu
 • Rodzaje mobbingu
 • Typy praktyk mobbingowych
2.Mobbing i dyskryminacja jako stresory, demotywatory, źródła chorób psychosomatycznych i wypalenia zawodowego 3.Przyczyny mobbingu:
 • Po stronie ofiar mobbingu,
 • Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
 • Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
 • Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
4.Przeciwdziałanie mobbingowi na trzech płaszczyznach:
 • Płaszczyzna indywidualna – praca dotycząca ofiary mobbingu,
 • Płaszczyzna społeczna – praca dotycząca relacji w zespołach, udrażniania komunikacji
 • Płaszczyzna organizacyjna – praca dotycząca kultury organizacji niesprzyjającej zjawisku mobbingu, odpowiedzialnej za informowanie, szkolenie w tym zakresie oraz udzielanie pomocy i wsparcia oraz wdrażania zasad konstruktywnej współpracy, wartości
 • Prawne aspekty związane z mobbingiem i dyskryminacją (po stronie pracodawcy i pracownika),
 • Mobbing i dyskryminacja w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego, statystyki procesów.
 • Mobbing a spór i konflikt.
 • Co nie jest mobbingiem w organizacji (warsztat w oparciu o przykłady)
 • Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołu i instytucji.
Dzień 2 – Zespół antymobbingowy, rola oraz zasady działania w organizacji
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania komisji antymobbingowej w organizacji.
 • Funkcje komisji, jej uprawnienia oraz zakres zadań:
 • Zasady stosowania procedur podczas rozstrzygania sporów
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających
 • Sposoby organizowania posiedzeń komisji antymobbingowej
 • Decyzyjność komisji a wsparcie poszkodowanych;
 • Wpływ prac komisji na tworzenie dobrych praktyk w organizacji oraz przeciwdziałania mobbingowi.
 • Kultura organizacji a zasady działania komisji antymobbingowej
 • Pożądane kompetencje członków komisji antymobbingowej
 • Tryb powoływania i działania komisji antymobbingowej
 • Dylematy działalności komisji antymobbingowych na przykładach w organizacjach
Uwaga: Rekomendujemy rozszerzenie tego szkolenia o kolejne 2 dni związane z rozwiązywaniem konfliktów w organizacji i mediacjami.

990,00 zł + 23% VAT ( 227,70 zł )