W sprawach o mobbing istotne są fakty – ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

W postępowaniu przed sądem w sprawach o mobbing pracownik zobowiązany jest opisać konkretne zachowania, które w jego rozumieniu są mobbingiem. Dochodząc swojego roszczenia z tytułu mobbingu, pracownik musi wykazać w procesie następujące fakty:
• zaistnienie mobbingu,
• brak zadośćuczynienia przez pracodawcę obowiązkowi przeciwdziałania mobbingowi,
• wystąpienie rozstroju zdrowia bądź rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu mobbingu,
• związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wskazanymi wyżej elementami

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 stycznia 2015 r., wskazał, iż wszelkie ogólnikowe i niedoprecyzowane określenia nie stanowią podstaw do uznania mobbingu. Zwrócił również uwagę na postawy zarządzających, które mogą być kwalifikowane jako mobbing.

„Złośliwe, małostkowe zachowania przełożonego, który otwarcie zmierza do zwolnienia skonfliktowanej z nim osoby […] mogą wyczerpywać znamiona mobbingu (art. 94.3 § 2 k.p.), zwłaszcza, gdy doprowadziły do udowodnionego rozstroju zdrowia poddanej mobbingowi osoby.
Zawinione nie przeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera, które wpływa lub „współprzyczynia się” do ujawnionego rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem, powinno być ocenione, jako zdarzenie zwiększające lub potęgujące poczucie krzywdy pracownika poddanego mobbingowi, która wymaga zrekompensowania przez zasądzenie jednego adekwatnego zadośćuczynienia pieniężnego (art. 94.3 § 3 k.p.)”
[Źródło: Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. III PK 65/14]

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.