Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Paragraphs on the gray background. 3d illustration.

W sprawozdaniach przedstawianych przez Sąd Najwyższy za rok 2015 pojawia się informacja o mniejszej ilości spraw dotyczących mobbingu, które są przez niego rozpatrywane w ostatnich latach. Być może przyczyną zmniejszającej się z roku na rok liczby wyroków jest ukształtowanie się linii orzecznictwa w tym obszarze. Kolejnym powodem może być rozwój rynku pracownika, który niewątpliwie korzystnie wpływa na obniżenie tych statystyk. W rozstrzygnięciach za 2015 rok dominuje problematyka szeroko pojętej ochrony dóbr osobistych pracownika oraz temat prewencji mobbingowej.

Warto tutaj zwrócić uwagę na wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r., III PK 65/14, w którym wskazano na obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Sąd podał, „że zawinione nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera, które „współprzyczynia się” do ujawnionego rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem, powinno być ocenione, jako zdarzenie zwiększające lub potęgujące poczucie krzywdy pracownika poddanego mobbingowi, która wymaga zrekompensowania przez zasądzenie jednego adekwatnego zadośćuczynienia pieniężnego (art. 943 § 3 k.p.)”.

Prewencji mobbingowej dotyczył także wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 149/14, w którym sprecyzowano, że „obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie polega jedynie na działaniach dotyczących przypadków wystąpienia tego zjawiska, ale również na działaniach zapobiegawczych, które powinny być realne i efektywne”

W komentarzach sądowych pojawia się narracja, że pracodawca nie tylko powinien w sądzie pokazywać dowody na to, że przeciwdziałał w konkretnej sytuacji kryzysowej, ale że stworzył warunki, w których takich sytuacji nie powinno być. Mowa tu o systemowych działaniach polegających m.in. na szkoleniu pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, monitorowaniu sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwej komunikacji w zespołach, tworzeniu klimatu szybkich reakcji na sytuacje kryzysowe i przede wzmacnianiu właściwych postaw wszystkich pracowników.

Źródło: www.sn.pl

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.