Dlaczego pracodawca musi zapobiegać mobbingowi?

Pracodawca jest odpowiedzialny za stosowanie wobec pracownika mobbingu przez innych pracowników nawet wówczas, gdy sam mobbingu nie stosował, a nawet nie orientował się, że zjawisko takie występuje w jego firmie.  (Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r., art. 94. 3 Kodeksu Pracy)

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi czyli ma obowiązek stworzenia takich warunków i atmosfery w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi obejmuje trzy powiązane ze sobą elementy:

  • Poszanowanie dóbr i godności osobistej pracownika oraz respektowanie równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania przez nich takich samych obowiązków a w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

  • Skierowany do pracodawcy zakaz stosowania mobbingu przez samego pracodawcę.

  • Obowiązek eliminacji praktyk o takim charakterze podejmowanych przez osoby trzecie względem pracownika  

Obowiązek przeciwdziałania polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialnośc pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność PRACODAWCA MOŻE UWOLNIĆ SIĘ od opowiedzialności z tytułu mobbingu.

Za Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11

 Od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje stosowanie polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

Ustawa zakazuje dyskryminacji ze względu na:

  • Płeć

  • Rasę, pochodzenie etniczne, narodowość

  • Religię, wyznanie, światopogląd

  • Niepełnosprawność

  • Wiek

  • Orientację seksualną

Pracodawcy zobowiązani są do stosowania prewencji antydyskryminacyjnej, czyli stworzenia takich warunków pracy, żeby stworzyć społeczeństwo różnorodne wolne od tego zjawiska. Mają obowiązek umożliwić rozwój środowiska pracy, opartego na poszanowaniu i duchu pracy zespołowej. Pracodawcy muszą dokonać przeglądu swojej polityki zatrudnienia, aby upewnić się, że nie dopuszczają się dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej podczas rekrutacji pracowników oraz ustalając systemy wynagrodzeń, awansów i zwolnień lub dostępu do szkoleń zawodowych. Ustawa obejmuje warunki dostępu do samozatrudnienia (m.in. warunki występowania o praktykę w niektórych rzemiosłach lub zawodach). Pracodawcy tworzą środowisko pracy, które jest odbiciem różnorodności konsumentów i użytkowników usług. Ustawa chroni przed dyskryminacją w pracy nie tylko pracowników etatowych, ale także osoby uczestniczące w rekrutacji i szkoleniach oraz wykonujące dla pracodawcy zadania w ramach umów-zleceń i umów o dzieło. Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania. W takich sprawach nie będzie stosowana zasada domniemania niewinności.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.