Czy nieumyślne, nieetyczne działania można uznać za mobbing?

Sąd Najwyższy orzekł, że :

„Do stwierdzenia mobbingu w rozumieniu art. 94.3 § 2 k.p. nie jest wymagane wykazanie umyślnego zamiaru wywołania rozstroju zdrowia u pracownika poddanego temu zakazanemu zachowaniu się mobbera, co oznacza, że za mobbing mogą być uznane wszelkie bezprawne, także nieumyślne, działania lub zachowania mobbera dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, które wyczerpują ustawowe znamiona mobbingu, a w szczególności wywołały rozstrój zdrowia u pracownika (art. 943§ 1-5 k.p)”  [Sygn. Akt I PK 203/09].

To orzeczenie zwraca szczególną uwagę na skutek, które wywołały nieetyczne zachowania. Warto podkreślić, że czasami zdarza się mieć przełożoną/przełożonego lub koleżankę/kolegę w pracy, o tzw. mocnej osobowości, skłonnej do wybuchów złości czy agresji. Jednak jeśli taka osoba zda sobie sprawę ze swojego nagannego zachowania, opadną emocje i przeprosi, to może załagodzić temat i dalsza współpraca będzie możliwa. Jest to jakaś forma reparacji. Inaczej wygląda sytuacja, w której mamy do czynienia z niekontrowanymi atakami na współpracowników lub podwładnych, bez skruchy i chęci naprawy atmosfery. Przedłużający się stres i nękanie w pracy może prowadzić do poważnego do rozstroju zdrowia.

Myśląc natomiast o konsekwencjach dla sprawcy mobbingu warto podkreślić, że nie jest on bezkarny. Pracownik, który czuje się pokrzywdzony może dochodzić roszczenia nie tylko od pracodawcy, ale także bezpośrednio od mobbera na drodze powództwa cywilnego.Ta druga ścieżka postępowania jest rzadko brana pod uwagę. Pracownicy wnosząc o odszkodowanie pomijają możliwości wynikające z prawa cywilnego, w szczególności z art. 23 k.c. [z tytułu ochrony dóbr osobistych] oraz 445 k.c. [gdy osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu].

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.