Czy Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk w organizacji zabezpiecza przed mobbingiem i dyskryminacją?

Stworzenie Kodeksu etyki i dobrych praktyk to podstawa działań CSR wewnątrz organizacji, szczególnie istotna jako punkt odniesienia w okresach zmian, kryzysów, tworzenia nowej jakości w funkcjonowaniu organizacji. Do zbioru wspólnie wypracowanych (nie narzuconych!) zasad można i należy się odnosić podczas codziennych działań, podejmowaniu decyzji o dalszych zmianach, rozwoju organizacji, rozwiązywaniu problemów czy konfliktów. Kodeks etyki i dobrych praktyk wpływa także na kształtowanie pożądanych postaw etycznych osób zarządzających i pracowników.

Kodeks powinien być dokumentem znanym wszystkim pracownikom, którzy potwierdzili fakt zapoznania się z nim przez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu i zobowiązali się do stosowania jego postanowień – powinien to być dokument mający praktyczny, nie deklaratywny wymiar.

Dobrze zdefiniowany w kodeksie zakres zachowań niedopuszczalnych może w wielu sytuacjach stanowić duże ułatwienie przy wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do pracowników czy przedstawicieli kadry kierowniczej, których zachowania naruszają standardy etyczne, na przykład dopuszczają się zachowań mających charakter mobbingu lub dyskryminacji.

Kodeks etyki i dobrych praktyk ułatwia podejmowanie stosownych, przewidzianych przepisami prawa pracy działań. Kodeks etyki określa działania podejmowane zarówno w celu przeciwdziałania przejawom mobbingu i dyskryminacji, jak i postępowanie w przypadku zaistnienia takich zjawisk. Wyraźnie sformułowane i określone w sposób precyzyjny zachowania i działania, które są zabronione, znacząco ograniczają możliwość powoływania się na niewiedzę o tym, co jest dozwolone, a co nie przez wszystkie osoby zatrudnione w organizacji.

Wprowadzając Kodeks w organizacji, warto:

  • poinformować wszystkich adresatów (wszystkich zatrudnionych w organizacji) o fakcie rozpoczęcia prac nad kodeksem;
  • przekazać informację o tym, kto będzie prowadził prace i do kogo można kierować propozycje i komentarze;
  • zaangażować w proces opracowania kodeksu jak najszersze grono uczestników;

Te działania zwiększają szanse wśród zatrudnionych na przekonanie o wspólnym autorstwie Kodeksu etyki i dobrych praktyk. Przyczynia się tym samym do powodzenia procesu wprowadzenia w życie tego dokumentu – nie tylko w aspekcie formalnym, ale przede wszystkim faktycznym.

Kodeks etyki i dobrych praktyk jako element szerszego procesu świadomego budowania ładu organizacyjnego, jest oparty na spójnych wartościach i zasadach etycznych. Widocznym sygnałem osiągania przyjętych założeń będzie poprawa atmosfery pracy, większa świadomość etyczna pracowników, ograniczenie sytuacji budzących wątpliwości z punktu widzenia standardów etycznych, w tym podejrzenia zaistnienia mobbingu lub dyskryminacji.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.