Procedura antymobbingowa

Przygotowujemy procedurę antymobbingową dostosowaną do specyfiki i potrzeb organizacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści z art. 94§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.), w celu kształtowania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, w tym przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu, wprowadza się w ……………………………. (dalej: „Pracodawca”) niniejszą Procedurę Antymobbingową (zwaną dalej: „Procedurą”) i  zobowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych u Pracodawcy do zapoznania się z jej treścią i bezwzględnego jej przestrzegania.

§ 2

Użytym w Procedurze pojęciom, pisanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:

  1. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 roku, Dz. U. 1998, Nr 21, poz.94 z późn. zm.).
  2. Mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Za mobbing uznawane będą również zachowania noszące cechy opisane powyżej, a odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Komisja Antymobbingowa – organ kolegialny, działający u Pracodawcy, którego zadaniem jest ocena zgłoszonych przypadków mobbingu, przeciwdziałanie występowaniu czynników sprzyjających mobbingowi, a także wskazywanie sposobów zapobiegania mobbingowi w przyszłości.
  4. Pracownik – każda osoba fizyczna pozostająca z Pracodawcą w stosunku pracy, bez względu na podstawę zatrudnienia.
  5. Zgłoszenie – zgłoszenie Komisji Antymobbingowej przypadku mobbingu, zgodnie z Procedurą.

Prawa i obowiązki Pracowników i Pracodawcy

§ 3

  1. Pracodawca jest zobowiązany podejmować wszelkie przewidziane przepisami prawa działania, zmierzające do przeciwdziałania (zapobiegania) mobbingowi Pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia, rodzaj wykonywanych obowiązków, miejsce pracy, a także system, rozkład czy wymiar czasu pracy.
  2. Pracodawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań, zmierzających do usunięcia skutków społecznych mobbingu, w szczególności pomocy ofiarom mobbingu.
  3. Powyższe działania Pracodawca może realizować przy wykorzystaniu dostępnych, zgodnie z przepisami prawa, środków sankcyjnych wobec sprawców mobbingu.
  4. Pracodawca zobowiązany jest podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania mobbingowi, w każdym przypadku podejrzenia zaistnienia zjawiska mobbingu, bez względu na źródło informacji z jakiego pochodzi.

Sprawdź nasze szkolenia online

elearning podwójne